About the Consular Association in Wales

Amdanom ni  

Rydym yn gymdeithas fywiog, sy’n cynrychioli Consyliaid Anrhydeddus o bedwar ban byd sy’n gweithio yng Nghymru. Mae’r gymdeithas yn bodoli er mwyn dod â’i haelodau at ei gilydd mewn cydweithrediad agos a chyfeillgar, er mwyn hybu a diogelu eu buddiannau cyffredin.

Ar hyn o bryd mae’r Gymdeithas yn cynnwys cynrychiolwyr o 21 gwlad, sef Belarws, Brasil, Canada, Denmarc, Y Ffindir, Ffrainc, Yr Almaen, Hwngari, Siapan, Gwlad yr Iâ, Israel, Yr Eidal, Kazakhstan, Latfia, Lesotho, yr Iseldiroedd, Rwmania, Slofacia, Sweden, Y Swistir a Gwlad Thai.

Mae’r Gymdeithas yn agored i Gonsyliaid Gyrfa, Consyliaid Anrhydeddus ac Asiantiaid Consylaidd sydd wedi cael eu penodi’n swyddogol.

Amcanion y Gymdeithas

Cymdeithas ddielw ydym ni. Mae ein cyfansoddiad yn rhestru ein hamcanion fel a ganlyn:

Gweithredu fel cyswllt rhwng aelodau’r Gymdeithas a Chynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. • Darparu trefniadau cyswllt rhwng aelodau’r Gymdeithas a chyrff cyhoeddus a phreifat yng Nghymru, gan gynnwys awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, prifysgolion lleol a chyrff statudol a gwirfoddol eraill yng Nghymru.

Mae ein grŵp Consylaidd yn cynrychioli ystod eang o brofiadau, ac mae’r adnoddau y mae’r aelodau yn gallu gwneud defnydd ohonynt yn cael eu gosod ar waith er mwyn bod o fudd i gymunedau Cymru yn enwedig. Mae ein haelodau yn credu y gallant fod yn adnodd effeithiol iawn wrth ddatblygu cysylltiadau economaidd a diwylliannol, ar lefel Ewropeaidd ac yn ehangach.

Gweinyddiad y Gymdeithas

Mae ein Pwyllgor Gweithredol yn cynnwys 9 aelod sy’n cael eu hethol bob blwyddyn yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol. Mae’n cynnwys y Llywydd, yr Is-Lywydd, yr Ysgrifennydd Anrhydeddus, y Trysorydd Anrhydeddus, a phum aelod Pwyllgor arall. Mae’r Llywydd a’r Ysgrifennydd Anrhydeddus yn cynnull cyfarfodydd y Gymdeithas, ac, ynghyd â’r Is-Lywydd, yn delio â chysylltiadau’r Gymdeithas gyda Llywodraeth ei Mawrhydi, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, yr Awdurdodau Lleol, a chyrff cyhoeddus eraill. Mae’r Pwyllgor Gweithredol hefyd yn gallu ffurfio is-bwyllgorau o fewn unrhyw un o’i ardaloedd gwaith.